top of page

Services

Partners in Vertrouwen biedt de volgende diensten aan

in het Nederlands en in het Engels:

Externe Vertrouwenspersoon

Onze Externe Vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk van uw organisatie en zijn voor uw werknemers de eerste opvang en begeleiding bij eventueel te nemen vervolgstappen. Wij richten ons op preventie, signaleren trends, geven voorlichting aan werknemers, leidinggevenden en adviseren het bestuur, met als doel beëindiging en het voorkomen van ongewenst gedrag en integriteitskwesties.

Evalueren en opstellen klachtenprocedure en/of meldregeling

Partners in Vertrouwen kunnen uw bestaande klachtenprocedure en/of meldregeling evalueren. Indien u nog niet beschikt over een klachtenprocedure of meldregeling dan kunnen wij deze voor u opstellen, zodat u voldoet aan eisen van de Arbeidsinspectie en de Wet Bescherming Klokkenluiders die op 17 december 2023 in werking is getreden.

Gespreksbegeleiding

Het kan voorkomen dat het voor een medewerker lastig is om alleen het gesprek aan te gaan met de betrokkene of leidinggevenden. In die situatie kan Partners in Vertrouwen een ervaren gespreksbegeleider bieden. De gespreksbegeleider zorgt ervoor dat alle betrokkenen hun verhaal goed kunnen doen en gaat na of men elkaar ook goed heeft begrepen. Zo kunnen meer formele stappen worden voorkomen.

Intervisie & training
Interne Vertrouwenspersoon

Het kan zijn dat uw Interne Vertrouwenspersonen behoefte hebben aan ruggespraak, intervisie, evaluatie of een opfriscursus.

Tevens is het mogelijk dat de (arbeids) positie van de Interne Vertrouwenspersoon in het geding komt.  In deze gevallen kunnen uw Interne Vertrouwenspersonen terecht bij Partners in Vertrouwen.

Externe Klachtencommissie

Indien er een formele klacht wordt ingediend is het nodig een Klachtencommissie in het leven te roepen. Deze moet uit minstens drie personen bestaan waarvan een persoon juridisch onderlegd is. Partners in Vertrouwen kan een externe Klachtencommissie voor u leveren die aan deze voorwaarden voldoet waar eventueel een medewerker van uw bedrijf deel van kan uitmaken.

Mediation

Mocht de situatie zo zijn dat er een actieve vorm van bemiddeling gewenst is dan kan er een beroep worden gedaan op de mediators van Partners in Vertrouwen. Zij zorgen ervoor dat beide partijen gehoord worden en helpen de betrokkenen om in een aantal gesprekken tot een gezamenlijke oplossing te komen waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Partners in Vertrouwen is een samenwerking aangegaan met Report App, een innovatief en onafhankelijk platform dat zich inzet om ongewenst gedrag in organisaties te voorkomen. De samenwerking heeft als doel organisaties te ondersteunen bij het proactief aanpakken en voorkomen van ongewenst gedrag, en tegelijkertijd een platform te bieden waar medewerkers zich gehoord en veilig voelen en waar zij op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met een vertrouwenspersoon naar keuze. Samen leveren wij een Totaalpakket op maat en komen graag langs om uw wensen te bespreken.
Samenwerking met Report App

Partners in Vertrouwen is een samenwerking aangegaan met Report App, een innovatief en onafhankelijk platform dat zich inzet om ongewenst gedrag in organisaties te voorkomen. De samenwerking heeft als doel organisaties te ondersteunen bij het proactief aanpakken en voorkomen van ongewenst gedrag, en tegelijkertijd een platform te bieden waar medewerkers zich gehoord en veilig voelen via de App op hun telefoon. Zo hebben medewerkers altijd toegang tot de juiste informatie en kunnen zij op een laagdrempelige manier in contact komen met een vertrouwenspersoon naar keuze. Samen leveren wij een Totaalpakket op maat en komen graag langs om uw wensen te bespreken.

Wanneer heeft u 

PSA beleid nodig?

 

Heeft u als werkgever mensen in dienst, of bent u een stichting, vereniging of club?

Dan moet u volgens de ARBO wetgeving een PSA (psychisch sociale arbeidsbelasting) beleid voeren. 

Onderdelen van het PSA-beleid zijn:

 • Risico-inventarisatie en –evaluatie

 • Klachtenprocedure

 • Protocol voor ongewenste omgangsvormen

 • Toegang tot een goed opgeleide vertrouwenspersoon

 
U kunt bij ons terecht voor:

 • Toetsing van uw huidige PSA- en Integriteitsbeleid. 

 • Advies over aanpassingen om aan de wetgeving te voldoen.

Wanneer heeft u 

Integriteitsbeleid nodig?

Heeft u als werkgever meer dan 50 mensen in dienst?

Of bent u werkzaam in een fraudegevoelige sector?

Dan moet u volgens de nieuwe Wet Bescherming Klokkenluiders een interne meldprocedure hebben voor het omgaan met het melden van vermoedelijke misstanden binnen hun organisatie.

Onderdelen van de interne meldprocedure zijn:

 • wat er gemeld kan worden;

 • wie de meldregeling kan gebruiken;

 • dat een melder recht heeft op bescherming tegen benadeling, als hij de melding tenminste op de goede manier doet;

 • bij welke meldpunten en een melding gedaan kan worden en in welke volgorde;

 • wanneer een melder zijn melding extern kan doen;

 • dat u vertrouwelijk omgaat met de melding;

 • dat de werknemer die een melding wil doen in vertrouwen een vertrouwenspersoon kan raadplegen.

Ook als u minder dan 50 werknemers heeft is het zinvol om een integriteitsbeleid te formuleren.

bottom of page