top of page

Grensoverschrijdend gedrag en integriteitskwesties: de wettelijke verplichtingen op een rijtje

Bijgewerkt op: 16 mrt. 2023

Het is de verwachting dat het hebben van een vertrouwenspersoon voor alle organisaties verplicht gaat worden. Dit wetsvoorstel wordt momenteel in de tweede kamer behandeld. Nu al controleert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid of er een goed opgeleide vertrouwenspersoon is. Wat voor wettelijke verplichtingen zijn er nog meer op dit gebied? We zetten het voor u op een rijtje.

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer


Iedere werkgever is o.g.v. de Arbowet verplicht om een PSA-beleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale psychisch sociale arbeidsomstandigheden, onder andere ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.


Wettelijk verplicht voor iedere werkgever is:

 • Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

 • Een Plan van Aanpak

 • Toetsing van beide door gecertificeerde arbodienst of kerndeskundige afhankelijk van het aantal werknemers (> 25 werknemers)

Naast de RI&E en het Plan van Aanpak zou je als organisatie:

 • Een gedragscode voor (on)gewenste omgangsvormen op kunnen stellen.

 • Een, bij voorkeur externe, vertrouwenspersoon kunnen aanstellen.

 • Een klachtenprocedure in kunnen stellen.

 • Extra onderzoek doen indien dat nodig is.

 • Opvang, begeleiding en nazorg bieden voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag.

Er is momenteel een initiatief wetsvoorstel aanhangig op grond waarvan de aanstelling van een (extern) vertrouwenspersoon verplicht wordt gesteld ongeacht de omvang van het bedrijf of organisatie. De verwachting is dat dit wetsvoorstel, al dan niet in gewijzigde vorm, zal worden aangenomen en dat het aanstellen van een (extern) vertrouwenspersoon verplicht zal worden gesteld.


Integriteitskwesties op de werkvloer


De Wet Huis Klokkenluiders wordt m.i.v. 18 februari 2023 vervangen door de Wet Bescherming Klokkenluiders. De wijzigingen zijn de volgende:


 • Benadelingsverbod van melders (werknemers, ambtenaren, zelfstandigen, vrijwilligers, stagiaires, sollicitanten, aannemers, aandeelhouders, bestuurders en leveranciers, degenen die melders bijstaan, interne onderzoekers en betrokken derden.

 • Bewijslast bij werkgever dat benadeling niet het gevolg is van de melding.

 • Vrijwaring van de melder in gerechtelijke procedures.

 • Interne meldregeling.

 • Direct extern bij een externe vertrouwenspersoon melden is altijd mogelijk.

 • Specifieke bescherming van de identiteit van de melder geldt voor alle meldingen, ook bij werkgevers en andere bevoegde autoriteiten

 • Strenge eisen aan interne meldprocedure; mogelijkheid van schriftelijke en mondelinge melding, ontvangstbevestiging, feedback, registratieplicht.

 • Specifieke eisen voor externe meldprocedure; mogelijkheid van schriftelijke en mondelinge melding, ontvangstbevestiging, feedback, registratieplicht, aanwijzing van verantwoordelijk en voldoende opgeleid personeel, voldoende informatie over de procedure en bescherming op de website, evaluatieplicht procedures.

 • Bescherming van melders van vermoeden van een misstand, werkgerelateerde meldingen van een vermoeden van een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht of een gevaar voor schending van een wettelijk voorschrift of interne regels van een werkgever, waarbij een maatschappelijk belang gemoeid is.

 • Definitie benadeling: elke vorm van benadeling zoals schorsing, ontslag, degradatie, onthouden van bevordering, loonsverlaging, verandering van werklocatie, negatieve beoordeling, schriftelijke berisping, discriminatie, intimidatie, pesterijen, uitsluiting, smaad, laster.

Organisatie met meer dan 50 werknemers moeten voor 17 december 2023 hun interne procedure voor het melden van misstanden aanpassen aan de nieuwe wet. Organisaties met meer dan 250 werknemers moeten nu al hieraan voldoen.


Organisaties met minder dan 50 werknemers zullen ook een interne meldprocedure moeten opmaken als gevolg van de EU-richtlijn, als het gaat om organisaties die werkzaam zijn op het gebied van financiële diensten, producten en markten, het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering, burgerluchtvaart, maritieme arbeid en havenstaatcontrole, en op het gebied van offshore olie- en gasactiviteiten.


Wilt u meer weten over de wettelijke verplichtingen waaraan u als organisatie moet voldoen en wat Partners in Vertrouwen hierin als extern vertrouwenspersoon voor u kan betekenen, neem dan gerust contact op met Partners in Vertrouwen.

Wij helpen u graag verder.

29 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page