top of page
Partners in Vertrouwen extern vertrouwenspersoon inhuren
Founders Partners in Vertrouwen, Judith Gerritsen en Maureen Meeng. Extern vertrouwenspersoon inhuren.

Partners in Vertrouwen 
Uw Extern Vertrouwenspersoon

Wilt u de gewenste omgangsvormen
en integriteit in uw organisatie op
de beste manier waarborgen? 

Bij ons kunt u uw externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit inhuren. 

Het is de verwachting dat het hebben van een vertrouwenspersoon voor alle organisaties waarschijnlijk verplicht gaat worden. Dit wetsvoorstel is door de Tweede Kamer aangenomen en gaat nu naar de Eerste Kamer. Nu al controleert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid of er een goed opgeleide vertrouwenspersoon is.

Een vertrouwenspersoon houdt zich bezig met zowel ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, agressie, pesten en discriminatie, als met integriteitskwesties zoals fraude, diefstal, misbruik van bedrijfsmiddelen, ongewenste nevenactiviteiten of machtsmisbruik.

Voor kleinere organisaties is het vaak lastig om een eigen (interne) vertrouwenspersoon te hebben. Voor hen is een extern vertrouwenspersoon dan een goede oplossing. Maar ook grotere organisaties kiezen vaak voor een extern vertrouwenspersoon, al dan niet in combinatie met een interne vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon kan uw interne vertrouwenspersoon ondersteunen en is onafhankelijk. Dat maakt het voor sommige werknemers makkelijker om iets te melden of te bespreken.

De Externe Vertrouwenspersoon heeft 3 taken:

1
2
3

De eerste taak: het slachtoffer van ongewenst gedrag of de potentiële melder van een integriteits kwesties steunen: zijn of haar verhaal aanhoren en samen een passende oplossing zoeken voor de situatie, waardoor hij of zij weer veilig en gezond kan functioneren;

De tweede taak: voorlichting geven aan de medewerkers en leidinggevenden over ongewenst gedrag en integriteitskwesties: de nadruk ligt op preventie, hoe er mee om te gaan als het toch plaatsvindt en de rol van de vertrouwenspersoon daarbij;

De derde taak: gevraagd en ongevraagd advies aan het management op beide gebieden.

 

Een extern vertrouwenspersoon zorgt er dus voor dat uw organisatie een veiliger werkplek wordt waardoor u veel geld bespaart en de werksfeer voor uw medewerkers verbetert.

De Externe Vertrouwenspersoon van Partners in Vertrouwen zorgt ervoor dat:

 • Uw organisatie aan de wettelijke verplichting voldoet om een veilige werkomgeving te bieden.

 • De nadruk wordt gelegd op voorlichting en preventie.

 • Uw medewerkers in vertrouwen ongewenst gedrag of integriteitskwesties kunnen bespreken.

 • Problemen snel kunnen worden aangepakt, wat de werksfeer ten goede komt.

 • Ziekteverzuim kan worden teruggebracht.

 • Duidelijk wordt wat er in uw organisatie kan worden verbeterd.

 

Samen zorgen we voor een prettige en veilige werkomgeving. Dat zorgt voor lagere kosten, een hogere productiviteit en betere flexibiliteit.

De externe vertrouwenspersoon van Partners in Vertrouwen helpt u bij het creëren van een prettige en veilige werkomgeving.

Een prettige en veilige werkomgeving zorgt voor een hogere productiviteit en een betere flexibiliteit. 

Bij een prettige werkomgeving hoort ook een gedrag waar alle medewerkers zich in kunnen vinden. Ongepast gedrag kan de sfeer op een afdeling dermate negatief beïnvloeden dat het plezier van de medewerkers in het werk sterk afneemt en het resultaat niet ten goede komt.

Iets wat je als werkgever graag wilt voorkomen maar vaak pas herkent is als het al te laat is.

16% van de Nederlandse werknemers geeft aan te maken te hebben met ongewenst gedrag van collega’s. 

Steeds vaker verschijnen er artikelen in het nieuws over ongewenste omgangsvormen op het werk. Hieronder verstaan we (seksuele) Intimidatie, agressie, pesten en discriminatie. De beleving van gewenste en ongewenste omgang is voor iedereen verschillend en iedereen bepaalt zelf of er een grens overschreden wordt of niet. 

Integriteit is niet alleen een eigenschap die een organisatie van haar werknemers mag verwachten, werknemers mogen dit ook van hun werkgever verwachten. Hiermee wordt de meest prettige werksfeer gecreëerd, zeker als het duidelijk is waar men terecht kan indien men vermoedt dat er iets niet in de haak is. Denk hierbij o.a. aan fraude, diefstal, misbruik van bedrijfsmiddelen, ongewenste nevenactiviteiten of machtsmisbruik.

Integriteit is 
het goede doen,
ook als niemand kijkt.

De Arbowet schrijft voor dat een organisatie adequaat beleid moet ontwikkelen op ongewenst gedrag om op die manier een veilige werkomgeving te kunnen bieden aan medewerkers. De Wet Bescherming Klokkenluiders stelt dat organisaties met meer dan 50 werknemers, of fraudegevoelig zijn,  verplicht zijn een integriteitsbeleid te hebben met een interne meldregeling.

De Vertrouwenspersoon maakt hier een onderdeel van uit.

Hoe zijn ongewenst gedrag en integriteit wettelijk geregeld?.

Waarvoor kunnen uw medewerkers terecht bij Partners in Vertrouwen?

 • Medewerkers kunnen telefonisch of per mail contact opnemen met Partners in Vertrouwen voor het plannen van een afspraak. Deze afspraak zal op een neutrale locatie plaatsvinden op ons kantoor of op locatie naar keuze.

 • Medewerkers kunnen naar de extern vertrouwenspersoon van Partners in Vertrouwen toe te stappen als zij geconfronteerd worden met het ongewenste gedrag van een collega.

 • De medewerker kan bij ons terecht voor opvang, begeleiding en informatie en samen zoeken wij naar een mogelijke oplossing, waarbij de medewerker altijd zelf verantwoordelijk blijft voor deze oplossing.

 • We proberen altijd eerst de oplossing via de informele route te zoeken maar als dat niet mogelijk is zal men via de formele route gespreksbemiddeling of mediation in kunnen zetten of uiteindelijk een klacht kunnen indienen bij de klachtencommissie.

 • Wij hebben ook mediators in huis die het gesprek kunnen begeleiden of eventueel het mediation traject kunnen oppakken.

 • Indien nodig zullen wij doorverwijzen naar een hulpverlener (klachtenfunctionaris, psycholoog, arbo-arts, bedrijfsmaatschappelijk werker, advocaat, politie etc).

 • Ook als medewerkers vermoedens hebben van onregelmatigheden, integriteitsincidenten en misstanden, kunnen ze terecht bij onze externe vertrouwenspersonen.

 • Dit zijn altijd zaken die niet via de informele route kunnen worden opgelost. Het is daarom van belang een goede meldprocedure te hebben die een beter inzicht geeft in mogelijke problemen binnen de organisatie. De Vertrouwenspersoon zal ook in dit traject de melder bij alle stappen ondersteunen.

 • Onze externe vertrouwenspersonen bieden altijd nazorg aan uw medewerkers die met ons een gesprek zijn aangegaan.

 • Onze externe vertrouwenspersonen zijn LVV geregistreerd en spreken zowel Nederlands als Engels.

Waarom een extern vertrouwenspersoon van Partners in Vertrouwen?

 • Wij geloven dat voorkomen beter is dan genezen en zetten daarom als eerste in op preventie.

 • Wij zijn onafhankelijk en objectief en hebben geen belangen of relaties met andere medewerkers. Daarom is het makkelijker voor medewerkers om naar een extern vertrouwenspersoon toe te stappen als zij geconfronteerd worden met het ongewenste gedrag van een collega of integriteitsschendingen vermoeden.

 • Wij bieden analyse en advies met betrekking tot de manier waarop de gewenste omgangsvormen en integriteit zijn opgenomen in uw gedragscode en integriteitsbeleid, als ook voor uw bestaande meldingsprocedure en klachtenprocedure en toetsen die aan de regelgeving. 

 • Wij leggen verantwoordelijkheid af aan het management door het maken van een volledig geanonimiseerd jaarverslag met analyse van de bevindingen en aanbevelingen.

 • Wij beschikken in ons team over mediators met jarenlange mediation ervaring die behalve mediation ook gespreksbegeleiding kunnen doen.

 • Wij ondersteunen graag uw interne vertrouwenspersonen door met hen te sparren.

 • Wij bieden vervanging bij vakantie en ziekte.

 • Wij laten ons door uw eigen werknemers, geanonimiseerd, evalueren zodat u feedback krijgt over de waardering van ons functioneren.

 • Onze externe vertrouwenspersonen hebben een juridische en bedrijfskundige achtergrond met ruime ervaring binnen kleine en grote (internationale) organisaties, zowel in de commerciële als non profit sector.

 • Onze externe vertrouwenspersonen zijn oplossingsgericht binnen de mogelijkheden die het metier van Vertrouwenspersoon met zich meebrengt.

 • Onze externe vertrouwenspersonen zijn LVV geregistreerd en spreken zowel Nederlands als Engels.

bottom of page